oplz+eu_na sirku_1.png

Dopytovo- orientovaný projekt

,,Chodíme do práce s radosťou.“

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

11/2019- 11/2021

OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

 

Hlavným cieľom predkladaného projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov a stratégie OP Ľudské zdroje - Zamestnanosť a to :  Zvýšenie zamestnanosti s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie so základným a stredným vzdelaním, znovunadobudnutie sociálnych a pracovných zručností dlhodobo nezamestnaných.

 

Pozitívne dopady realizácie projektu : 

zvýšenie zamestnanosti v regíone Nové Zámky 

posinenie sociálneho a ekonomického  postavenia osôb cieľových skupín 

rozvoj zručností a posilnenie sebavedomia  osôb cieľových skupín  

 

Miestom realizácie projektu je firma FENIX WORKS s.r.o. Šurany.

 

Vytvorením nových pracovných miest, chceme rozšíriť služby a zamerať sa na širšiu klientelu.

Hlavnou činnosťou novovytvorenej dielne bude šitie, vyšívanie firemných znakov na uniformy, predaj a distribúcia oblečenia a uniforiem pre pracovníkov v oblasti administratívy, poisťovníctva, verejného a bankového sektoru.

 

Našou cieľovou skupinou budú UoZ a ZUoZ.

Pre najefektívnejšie získanie pracovných zručností a kvalifikácie, im budú zabezpečení mentori a tútori, ktorí im budú pomáhať nadobúdať pracovné zručnosti počas pracovného procesu na základe princípu rovnakých šancí .

www.ia.gov.sk www.esf.gov.sk   www.employment.gov.sk/sk/

                                                                                                                                                                                                    


Súhlasím

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte